სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

413

იხილეთ დოკუმენტი: სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის