საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია – 2017-2020

769

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია – 2017-2020

სამოქმედო გეგმა

დადგენილება

მოკლე მიმოხილვა