საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია – 2017-2020

511

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია – 2017-2020

სამოქმედო გეგმა

დადგენილება

მოკლე მიმოხილვა