კულტურის სტრატეგია – 2025

3835

სარჩევი:

თავი I: ხედვა და მისია ……………………………………………………………………………………………………….. 3
თავი II: სტრატეგიული მიმართულებები ………………………………………………………………………….. 4
ცნობიერების ამაღლება და განათლება ……………………………………………………………………. 4
კულტურაზე წვდომა და კულტურული მრავალფეროვნება ………………………………….. 10
კულტურის და სხვა სფეროების ურთიერთმიმართება …………………………………………… 14
კულტურის დაფინანსება ……………………………………………………………………………………………… 16
კულტურის ინფრასტრუქტურა და ახალი ტექნოლოგიები …………………………………… 18
შემოქმედებითი ინდუსტრიები …………………………………………………………………………………… 21
კულტურის ინტერნაციონალიზაცია …………………………………………………………………………. 24
კულტურის მმართველობის პრინციპები …………………………………………………………………… 25
თავი III: სპეციფიკური ამოცანები …………………………………………………………………………………… 28
თავი IV: სტრატეგიის განხორციელება ………………………………………………………………………….. 41
1. მონიტორინგი და შეფასება ………………………………………………………………………………… 41
2. რისკების ანალიზი ………………………………………………………………………………………………… 41
დანართი №1 – ტერმინთა განმარტება ………………………………………………………………………………….. 45
დანართი №2 – სტრატეგიის შემუშავების პროცესი და მეთოდოლოგია ………………………………. 48

იხილეთ სტრატეგია სრულად