კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

596

იხილეთ დოკუმენტი: კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის