საკანონმდებლო ცვლილებებათა პროექტი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში”

1115

საკანონმდებლო ცვლილებით, მუნიციპალიტეტებში შეიქმნება მმართველი საბჭოები, რომლებიც აღმასრულებელი ფუნქციებით აღიჭურვება, ხოლო მუნიციპალიტეტის მერებს პირველი მოადგილის, მოადგილეებისა და მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელთა თანამდებობაზე დასანიშნად საკრებულოს თანხმობა დასჭიდებათ.

იხილეთ კანონპროექტი – საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ორგანულ კანონში “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” ცვლილების შეტანის შესახებ