2023 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მარნეულის საკრებულოში შენიშვნები ჯერ არ შეუტანიათ

329

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტზე საკრებულოში არცერთი შენიშვნა არ შესულა. საკანონმდებლო ორგანომ ბიუჯეტის პროექტი საჯარო განხილვისთვის 10 ნოემბერს საკრებულოს ფეისბუქზე და მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე განათავსა. ინფორმაციას რადიო მარნეული ავრცელებს.

„გთხოვთ თქვენი წინადადებები და შენიშვნები გადმოგვიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე sakrebulo@marneuli.gov.ge ან წერილობით მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: ქალაქი მარნეული, რუსთაველის ქუჩა N73, I სართული, მოქალაქეთა განყოფილება, არაუგვიანეს 2022 წლის 25 ნოემბრისა”, – წერია განცხადებაში.

როგორც “რადიო მარნეულს” საკრებულოს აპარატის ხელმძღვანელმა, ნინო ბერიძემ უთხრა, 18 ნოემბრის 14:23 საათის მონაცემებით, ადგილობრივ თვითმმართველობაში არცერთი შენიშვნა არ ფიქსირდება. მისივე თქმით, 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი საჯარო განხილვა 21 ნოემბერს 12:00 საათზეა ჩანიშნული. შეხვედრა ნებისმისერი მსურველისთვის საჯარო იქნება და შენიშვნების წარდგენაც შეეძლებათ.

“არცერთი შენიშვნა არ არის შემოსული და ორშაბათს უკვე ჩატარდება პირველი საჯარო განხილვა მერიის დარბაზში. ვისაც სურვილი ექნება დაესწრება. კომისიას გამოაქვს ბიუჯეტი პირველ საჯარო განხილვაზე“ – თქვა ნინო ბერიძემ.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” საქართველოს ორგანული კანონის 91-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცების წესი ასეთია:

1. მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ მასალებთან ერთად არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ამ კანონისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად.

2. მუნიციპალიტეტის საკრებულო ბიუჯეტის პროექტს მისი წარდგენიდან 5 დღის ვადაში აქვეყნებს საჯარო განხილვისთვის.

3. მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯაროდ განიხილავს ბიუჯეტის პროექტს და ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ.

4. შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულო არაუგვიანეს 25 ნოემბრისა ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით უბრუნებს მუნიციპალიტეტის მერს.

5. ბიუჯეტის პროექტის იმავე ან შესწორებულ ვარიანტს არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.

6. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვისას ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შეიძლება შეტანილ იქნეს მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერთან შეთანხმებით.

7. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულომ არ დაამტკიცა მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის შესწორებული ვარიანტი ან მერის მიერ საკრებულოს შენიშვნების გაუზიარებლობის შემთხვევაში − ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი რედაქცია, მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია სიითი შემადგენლობის სამი მეხუთედით დაამტკიცოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მიერ ინიციირებული ბიუჯეტის პროექტი, რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ საკრებულოს მიერ ამ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად მერისათვის გაგზავნილი შენიშვნები ან მათი ნაწილი.

8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის დასაგეგმი წლის დაწყებამდე დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია თითოეულ პრიორიტეტზე ყოველთვიურად გასცეს თანხა არაუმეტეს გასული საბიუჯეტო წლის ასიგნებების ერთი მეთორმეტედისა. ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 3 თვის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა ამ კანონით დადგენილი წესით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერს ვადამდე უწყვეტს უფლებამოსილებას.

9. წლიური ბიუჯეტი ქვეყნდება და ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის.