დაიცავი კანონი! შექმენი თანაბრად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო!

471

საქართველოს საარჩევნო კოდექსით არჩევნების დანიშნვიდან არჩევნების დღის ჩათვლით აკრძალულია ისეთი პროექტებისა და პროგრამების განხორციელება, რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის, ანდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში. წინასაარჩევნო პერიოდში უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ის პროექტები და პროგრამები, რომლებიც არჩევნების დღემდე არანაკლებ 60 დღით ადრე ასახულია შესაბამის ბიუჯეტში!

დაიცავი კანონი! შექმენი თანაბრად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო!