დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის (2019-2025) პროექტი – ბოლო სამუშაო ვერსია

2478

წინა სტატია

სტრატეგია მომზადებულია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ.

რას ითვალისწინებს დეცენტრალიზაციის სტრატეგია:

1. შესავალი ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
2. არსებული ვითარების ზოგადი მიმოხილვა და გამოწვევები …………………………………………………… 3
3. სტრატეგიული მიმართულებები …………………………………………………………………………………………… 7
4. სტრატეგიის განხორციელების პრინციპები ……………………………………………………………………………. 8
5. საშუალოვადიანი ხედვა 2025 წლისთვის ……………………………………………………………………………… 10
6. სტრატეგიის მიზნები და ამოცანები …………………………………………………………………………………….. 10
6.1. სტრატეგიული მიზანი 1 – თვითმმართველი ერთეულის როლის გაზრდა საჯარო
საქმეების მნიშვნელოვანი ნაწილის მოგვარებაში…………………………………………………………………….10
ამოცანა 1.1: თვითმმართველი ერთეულების მიერ კანონით მინიჭებული
უფლებამოსილების სრულყოფილი განხორციელების უზრუნველყოფა …………………………….11
ამოცანა 1.2: სუბსიდიარობის პრინციპზე დაყრდნობით ადგილობრივი
თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა გაზრდა …………………………………………………………..13
6.2. სტრატეგიული მიზანი 2 – ადგილობრივი თვითმმართველობის უზრუნველყოფა
შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური რესურსებით………………………………………………………….15
ამოცანა 2.1: ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი შემოსულობების
თანმიმდევრული ზრდის ხელშეწყობა …………………………………………………………………………………15
ამოცანა 2.2: სახელმწიფო რესურსების განაწილების მექანიზმების გაუმჯობესება……………..16
6.3. სტრატეგიული მიზანი 3 – სანდო, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და შედეგზე
ორიენტირებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბება ………………………………………………………….17
ამოცანა: 3.1 ადგილობრივ დონეზე მართვისა და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების
ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა……………………………………………………………….17
ამოცანა 3.2: გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დანერგვა
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
ამოცანა 3.3: ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღებისა და
განხორციელების პროცესში მაღალი ხარისხის ჩართულობის ხელშეწყობა ………………………..22
7. SWOT ანალიზი …………………………………………………………………………………………………………………… 23
8. შედეგების ინდიკატორები …………………………………………………………………………………………………… 27
9. განხორციელებისა და მართვის მექანიზმი ……………………………………………………………………………. 28
10. ანგარიშგება, მონიტორინგი და შეფასება ……………………………………………………………………………. 29

იხილეთ სტრატეგიის პროექტი სრულად

შედარებისთვის: იხილეთ სტრატეგიის პროექტის წინა ვერსია

ასევე, შეგიძლიათ, გაეცნოთ ექსპერტების შეთავაზებას ფისკალური და ქონებრივი დეცენტრალიზაციის ძირითადი მიმართულებების შესახებ