ადგილობრივი თვითმმართველობა – სახელმძღვანელო

1956

სახელმძღვანელო მომზადდა და მისი აპრობაცია მოხდა პროექტის „თვითმმართველობის სკოლა ქვემო ქართლის სტუდენტებისათვის― ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა მწვანე კავკასიას (Green Caucasus) მიერ, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრთან (ICCC) პარტნიორობით. გადამუშავებული და გამოცემულია პროექტის „ახალგაზრდული ინიციატივა ეთნიკური უმცირესობის ინფორმირებულობისთვის― ფარგლებში. ორივე პროექტი განხორციელდა მცირე გრანტების პროგრამის (SGS) ფინანსური მხარდაჭერით. მცირე გრანტების პროგრამა ხორციელდება პროექტის „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში― (RLD) ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით. სახელმძღვანელოში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და არ გამოხატავს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) შეხედულებებს.

იხილეთ სახელმძღვანელო სრულად