ქარელის მერიამ სოციალური პროგრამებისთვის 838 830 ლარი დახარჯა

431

ქარელის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს აქვს პროგრამები რომლის ფარგლებშიც ეხმარებიან: შშმ პირებს, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, უსინათლოებს, საქართველოს მთლიანობისთვის მებრძოლებს, სამამულო ომის ვეტერანებს, მკურნალობის საჭიროების მქონე პირებს, სტუდენტებს, 100 წელს გადაცილებულ მოხუცებსა და სტიქიურად დაზარალებულებს.

მერიის ცნობით, გასულ წელს 1 463-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა აღნიშნული პროგრამებით.

 • უფასო კვებით უზრუნველყოფა გაეწია 90 ბენეფიციარ;
 • მკურნალობის დაუფინანსდა 949 ბენეფიციარს რომლის ხარჯებმა შეადგინა ნახევარი მილიონი ლარი;
 • ახალშობილთა დახმარების პროგრამით ისარგებლა 157 ბენეფიციარმა;
 • დიალიზზე მყოფ 39 ბენეფიციარს დაეხმარა მერია;
 • სოციალური დახმარებით ისარგებლა 54-მა სტუდენტმა;
 • შშმ პირის დახმარება მიიღო 22- მა ბენეფიციარმა;
 • უსინათლოების დახმარება გაეწია 74 ბენეფიციარს;
 • ომის ვეტერანის დახმარება მიიღო 12-მა ბენეფიციარმა;
 • 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება 3 ბენეფიციარმა მიიღო;
 • 18 წლამდე ობოლი ბავშვების დამხარება 2-მა ბენეფიციარმა მიიღო;
 • გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის დაფინანსება მიიღო 43-მმა ბენეფიციარმა;
 • სტიქიური ზარალის ანაზღაურება მიიღო 14-მა ბენეფიციარმა;
 • ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება გაეწია 4 ბენეფიციარს.

ინფორმაციისთვის, 2022 წელს სოციალური პროგრამის ფარგლებში ქარელის მერია 830 200 ლარს დახარჯავს.