№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

368

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი