№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

195

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი