№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

64

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი