№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

485

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი