№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

67

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი