ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ეროვნული სტრატეგია – 2004

437

დოკუმენტი მომზადებულია ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფის მიერ. გამოცემულია საქართველოში ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიუროს მიერ 2004 წელს.

იხილეთ დოკუმენტი სრულად: ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ეროვნული სტრატეგია – 2004