№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

440

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი