შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

398

იხილეთ დოკუმენტი: შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის