შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

493

იხილეთ დოკუმენტი: შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის