№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

418

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი