№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

68

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი