№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

184

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი