№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

243

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი