№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

62

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი