№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

299

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი