№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

395

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი