დაიცავი კანონი! შექმენი თანაბრად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო!

27
საქართველოს საარჩევნო კოდექსით, წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებულნი არიან, ხელი შეუწყონ პოლიტიკურ პარტიებსა და საარჩევნო სუბიექტებს ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა და კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიების, შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზებასა და ჩატარებაში, აგრეთვე, უზრუნველყონ ამ ღონისძიებების უსაფრთხოება.
დაიცავი კანონი!
შექმენი თანაბრად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო!