დაიცავი კანონი! შექმენი თანაბარად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო!

40

საქართველოს საარჩევნო კოდექსით აკრძალულია სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე ორგანიზატორის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა. აღნიშნული ქმედება ითვლება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებად!

დაიცავი კანონი!
შექმენი თანაბარად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო!