ქართველი ფერმერები ბაღების გაშენების შემთხვევაში ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას მიიღებენ

253

2022 წლის 31 ოქტომბრიდან საქართველოს სოფლის განვითარების სააგენტო დაიწყებს ფერმერებისგან განაცხადების მიღებას “ბაღის კომპონენტის” ქვეპროგრამაში (“დარგე მომავალი”) მონაწილეობის მისაღებად, რომლის ფარგლებშიც ისინი სახელმწიფო თანადაფინანსების მიღებას შეძლებენ.

მრავალწლიანი კულტურების ბაღების შესაქმნელად და ასევე ასეთ ბაღებში წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოწყობისთვის.

პროექტში მონაწილეობის პირობები, ძირითადად, იგივე რჩება. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ როგორც საქართველოს ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები. პროექტი მოიცავს მიწის ნაკვეთებს 0,5 ჰა-დან 50 ჰა-მდე. ამავდროულად, მიწა ოფიციალურად უნდა იყოს დარეგისტრირებული (საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში) და იყოს ბენეფიციარის საკუთრება ან იჯარით გაცემული, ხოლო იჯარის დარჩენილი ვადით მინიმუმ 10 წელი.

განმცხადებლის მიერ ბაღის გაშენების შესახებ განაცხადის წარდგენისას ადგილზე მიწა უნდა იყოს დამუშავებული მინიმუმ 40 სმ სიღრმეზე. გარდა ამისა, ტერიტორია უზრუნველყოფილი უნდა იყოს წყლით ან წყლის მუდმივი წყარო (მდინარე, ტბა, არხი) უნდა იყოს განთავსებული მაქსიმუმ 500 მეტრ მანძილზე.

ასევე დადგენილია გარკვეული მოთხოვნები ნერგების წარმოშობასთან დაკავშირებით. საქართველოში მათი შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ პროგრამის „დარგე მომავალის“ ფარგლებში შერჩეულ სერტიფიცირებულ სანერგეებში. ნერგების იმპორტი ნებადართულია აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან, ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ასევე რამდენიმე სხვა ქვეყნის კონკრეტული სანერგეებიდან, კერძოდ, უკრაინიდან, ბელარუსიიდან, სერბეთიდან და თურქეთიდან.

აღსანიშნავია, რომ პროგრამის ფარგლებში დამატებით გათვალისწინებულია ბაღის ქიმიური დამუშავების მოწყობილობები არაუმეტეს 5000 ლარის (1,8 ათასი დოლარი) ოდენობით.

გარდა ფინანსური დახმარებისა, ბენეფიციარებს სთავაზობენ ტექნიკურ დახმარებასაც – ტრენინგებს ინტენსიური ბაღების მოვლის შესახებ.

რაც შეეხება წვეთოვანი სარწყავი სისტემების დამონტაჟების სახელმწიფო თანადაფინანსებას, ის გათვალისწინებულია პროექტის ღირებულების 50%-ის დონეზე, მაგრამ არაუმეტეს 1250 ლარისა (451 დოლარი) 0,5 ჰა-ზე, ასევე გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები და მაღალმთიანი დასახლებები – 60%, მაგრამ არაუმეტეს 1500 ლარისა.

ერთსა და იმავე პირს შეუძლია ქვეპროგრამის ფარგლებში რამდენიმე პროექტი წარადგინოს, თუმცა მათთვის გათვალისწინებული თანადაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს, ჯამში, 250 ათას ლარს (90 ათასი დოლარი), ხოლო მთლიანი მიწის ფართობი – 50 ჰექტარს; განაცხადები 2023 წლის 28 თებერვლამდე მიიღება.