გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

280

იხილეთ დოკუმენტი: გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის