გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

53

იხილეთ დოკუმენტი: გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის