გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

586

იხილეთ დოკუმენტი: გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის