გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

460

იხილეთ დოკუმენტი: გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის