2019-2020 სასწავლო წელს სახელმწიფო სტუდენტებს 2 520 000 ლარით დააფინანსებს

235

სტუდენტები, რომლებიც არიან: მაღალმთიან ზონაში მცხოვრებლები, დევნილები, არაქართულენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულები, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, შშმ პირები, ომის ვეტერანების შვილები, სოციალურად დაუცველები, ობლების სტატუსის მქონე ან რეპატრირებული მესხების შთამომავლები, სახელმწიფოსგან დაფინანსდებიან.

სახელმწიფო სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტებს დააფინანსებს, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩააბარეს და აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლობენ.

2019-2020 სასწავლო წლისთვის, სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებისთვის 2 520 000 ლარია გამოყოფილი.

დაფინანსების მისაღებად, სტუდენტს 30 სექტემბრამდე განცხადება და თანდართული დოკუმენტები განათლების სამინისტროში ან შესაბამის საგანმანათლებლო რესურსცენტრში უნდა წარედგინა.

სახელმწიფოსგან დაფინანსებას მიიღებს: 226 სტუდენტი, რომელიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში, სწავლობდა და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღო მაღალმთიან დასახლებაში.

მათგან: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში – 41 სტუდენტი (ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტები); გურიის რეგიონში – 2 სტუდენტი
(ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი); იმერეთის რეგიონში – 12 სტუდენტი
(ბაღდათის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის და ხონის  მუნიციპალიტეტები); კახეთის რეგიონში – 19 სტუდენტი (მათ შორის, პანკისის ხეობის სკოლებში − 15 სტუდენტი (ახმეტის, გურჯაანის, თელავის, საგარეჯოს და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები); მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში – 14 სტუდენტი (დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები); რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში – 15 სტუდენტი (ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის და ცაგერის მუნიციპალიტეტები); სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში – 8 სტუდენტი (მესტიის მუნიციპალიტეტი); სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში – 79 სტუდენტი (ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები); ქვემო ქართლის რეგიონში – 27 სტუდენტი (ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის და წალკის მუნიციპალიტეტები);
შიდა ქართლის რეგიონში – 9 სტუდენტი (გორის, კასპის, ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტები).

170 სტუდენტი, რომლებიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ან რომელთა სრული ზოგადი განათლების აღიარება მოხდა განათლების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით;

ასევე, სტუდენტებს, რომლებიც 2008 წლის 7 აგვისტომდე, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, სწავლობდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხოლო სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს ოკუპირებული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ, აქედან:

აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მათ შორის, აჟარის მუნიციპალიტეტში – 90 სტუდენტს;
ცხინვალის რეგიონში (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიები), მათ შორის, ქურთის, ერედვისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტებში – 75 სტუდენტს;

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევში – 5 სტუდენტს;

5 სტუდენტი, რომლებიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და ატესტატი მიიღეს აზერბაიჯანულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში;

5 სტუდენტი, რომლებიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და ატესტატი მიიღეს სომხურენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში;

26 სტუდენტი, რომლებიც არიან: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა შვილები; 1998 წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა შვილები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შედეგად მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანები ან მათი შვილები.

5 სტუდენტი, რომლებსაც „ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მოპოვებული აქვთ რეპატრიანტის სტატუსი;

50 სტუდენტი, რომლებსაც გარდაცვლილი ჰყავთ დედ-მამა ან გარდაცვლილი ჰყავთ დედა და დაბადების აქტის ჩანაწერში მამის შესახებ მონაცემების შეტანის საფუძველი იყო დედის განცხადება.

100 სტუდენტი, რომლებიც არიან მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი და მეტი შვილით) წევრები;

25 სტუდენტი, რომლებიც არიან მკვეთრად/ მნიშვნელოვნად/ ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები;

50 სტუდენტი, რომლებიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და ატესტატი მიიღეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში;

16 სტუდენტი, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ (სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელთან ან მინდობით აღზრდაში) ან გასული არიან სახელმწიფო ზრუნვიდან ბოლო სამი წლის განმავლობაში და იმყოფებოდნენ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მინიმუმ ორი წლის განმავლობაში;

170 სტუდენტი, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 70 000-ზე.

5 სტუდენტს, რომლებიც არიან აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ზოგადი აშლილობების ჯგუფიდან ერთ-ერთი: F84.0, F84.1, F84.2, F84.3, F84.4, F84.5, F84.8, F84.9) მქონე პირები.

სოციალური პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდებიან აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 ან 2018 წლების ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 70 000-ზე.

თუ კატეგორიაში/ქვეკატეგორიაში შემავალი სტუდენტების რაოდენობა აღემატება ამ კატეგორიისთვის/ ქვეკატეგორიისთვის გამოყოფილი ადგილების რაოდენობას, თანხა გაიცემა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების აბსოლუტური ქულებით რანჟირების სიის საფუძველზე.