კვლევა: ურბანულ პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკა თბილისის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოების მაგალითზე

437

პროექტი: „ურბანული განვითარების მართვის მუნიციპალური სისტემა: საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილება“ ხორციელდება „ურბანული კვლევების ცენტრის (URC)“ მიერ „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით.

ავტორის მიერ ტექსტში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

სარჩევი

შესავალი

1. მრჩეველთა საბჭოების ფორმირება თბილისში
2. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული
სირთულეები
3. საერთაშორისო გამოცდილება

დასკვნა

იხილეთ კვლევა სრულად.

დოკუმენტის ავტორი: ნათია კეკენაძე
პასუხისმგებელი პირი: ნანო ზაზანაშვილი

აკრძალულია პუბლიკაციაში მოყვანილი მასალის გადაბეჭდვა, გამრავლება ან გავრცელება კომერციული მიზნით, „ურბანული კვლევების ცენტრის (URC)“ წერილობითი ნებართვის გარეშე.