ურბანული განვითარების მართვის მუნიციპალური სისტემა

401

ავტორი:

ნინო ზაზანაშვილი, არქიტექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი, ურბანული კვლევების ცენტრი