დაიცავი კანონი! შექმენი თანაბარად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო!

66

საქართველოს საარჩევნო კოდექსით აკრძალულია პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატისა და საარჩევნო სუბიექტის მიეირ დამზადებული სააგიტაციო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა და ჩამორთმევა, აგრეთვე, სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა საშუალებების ჩამორთმევა და წინასაარჩევნო აგიტაციის მიზნით მათი გამოყენებისათვის ხელის შეშლა!

დაიცავი კანონი! შექმენი თანაბარად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემო!