საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”

647

საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”