ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

684

იხილეთ დოკუმენტი: ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის