საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”

271

საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”