საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”

354

საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”