საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”

161

საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”