საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”

574

საქართველოს კანონი “საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ”