თვითმმართველი ქალაქების თემებთან გაერთიანების შესახებ დადგენილება არჩევნების დანიშვნის დღეს ამოქმედდება

511

საქართველოს პარლამენტმა 15 ივნისს კენჭი უყარა დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც, ქვეყანაში 7 თვითმმართველი ქალაქი – თელავი, გორი, ახალციხე, ოზურგეთი, ზუგდიდი, მცხეთა და ამბროლაური, როგორც თვითმმართველი ქალაქები, გაუქმდა და სათემო მუნიციპალიტეტებში გაერთიანდა.

დადგენილების თანახმად, აღნიშნული ქალაქები, თვითმმართველი ერთეულების ნაცვლად, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებად განისაზღვრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ შვიდ ქალაქს აღარ ექნება საკუთარი ბიუჯეტი, რაც დამოუკიდებლად პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას უსპობს; არ ეყოლება საკუთარი, პირდაპირი წესით არჩეული მერი და საკრებულო და ქალაქს მუნიციპალურ საკრებულოში მხოლოდ რამდენიმე დეპუტატი წარმოადგენს.

დადგენილების მიხედვით, ცვლილებები თვითმმართველობის არჩევნების დანიშვნის დღეს შევა ძალაში. “ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების დანიშვნის დღეს”, – წერია დადგენილებაში.

“ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” მე-10 მუხლის მიხედვით, “მუნიციპალიტეტის შექმნის/გაუქმების შესახებ საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ამოქმედდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების დანიშვნის დღეს და შესაბამის მუნიციპალიტეტში არჩევნები გაიმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგ არჩევნებთან ერთად. ზემოაღნიშნული მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს პირველ შეკრებამდე და მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის არჩევამდე შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვრცელდება არჩევნებამდე არსებული საკრებულოსა და გამგებლის/მერის უფლებამოსილებანი”.