ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია NR(95) წევრი სახელმწიფოების მიმართ სუბსიდიარობის პრინციპის განხორციელების თაობაზე (12.10.1995)

1370

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია NR(95) წევრი სახელმწიფოების მიმართ სუბსიდიარობის პრინციპის განხორციელების თაობაზე