ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია R(2001)19 წევრი სახელმწიფოებისადმი ადგილობრივ საჯარო საქმეებში მოქალაქეთა მონაწილეობის თაობაზე

987

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია R(2001)19 წევრი სახელმწიფოებისადმი ადგილობრივ საჯარო საქმეებში მოქალაქეთა მონაწილეობის თაობაზე