მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია – Rec(2000)14 ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მიმართ ადგილობრივი გადასახადების, ფინანსური გამოთანაბრებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის გრანტის გაცემის თაობაზე

979

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია – Rec(2000)14 ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მიმართ ადგილობრივი გადასახადების, ფინანსური გამოთანაბრებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის გრანტის გაცემის თაობაზე