საქართველოს ორგანული კანონი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”

2749

საქართველოს ორგანული კანონი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”