საქართველოს ორგანული კანონი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”

საქართველოს ორგანული კანონი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”

მსგავსი სიახლეები
საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს კანონი "საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ"
კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ"
საქართველოს კანონი "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"
ცვლილებები ეხება 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანებას; გამგებლებისა და გამგეობებისთვის სახელის
საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი"
2014 წლის 5 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“. კოდექსის თანახმად, თვითმმართველი
%d bloggers like this: