რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმები

395

გურიის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის 2015-2017 წლის სამოქმედო
გეგმა
გურიის რეგიონში სტრატეგულ პრიორიტეტებად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებები:
• საჯარო ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება;
• ბუნებრივი რესურსების და მატერიალური აქტივების ეფექტიანი მართვა-გამოყენება;
• საბაზისო ინფრასტრუქტურის და მშენებლობის განვითარება;
• მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება;
• ტურიზმის მრავალმხრივი განვითარება;
• სოფლის მეურნეობის განვითარება;
• კომუნალური და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურებების მოწესრიგება;
• სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება;
• განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის განვითარება;
• ქმედითი გარემოსდაცვითი საქმიანობის განხორციელება;
კვლევის სანახავად გადადით ბმულზე: http://goo.gl/h3bKqn

იმერეთის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის 2015-2017 წლის
სამოქმედო გეგმა
იმერეთის რეგიონში სტრატეგულ პრიორიტეტებად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებები:
• ძლიერი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული რეგიონული და მუნიციპალური ხელისუფლების
ჩამოყალიბება;
• საბაზისო ინფრასტრუქტურის განვითარება და საზოგადოებრივი მომსახურებების გაუმჯობესება;
• ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მომსახურების სრულყოფა;
• განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარება;
• რეგიონის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების ინტეგრაცია რეგიონის განვითარებაში;
• ეკოლოგიურად სუფთა, უსაფრთხო და მდგრადი გარემოს განვითარება;
• ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა და ინოვაციების მოზიდვა;
• სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
• სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების და პროდუქტიულობის გაზრდა;
• სასოფლო კატეგორიის დასახლებების განვითარება;
• იმერეთის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტების მომსახურების დონის ამაღლება;
• ტურისტული პროდუქტების შექმნა და იმერეთის რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების
პოპულარიზაცია;
კვლევის სანახავად გადადით ბმულზე: http://goo.gl/mJRmq4

რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის 2015-2017
წლის სამოქმედო გეგმა
რაჭა ლეჩხუმის რეგიონში სტრატეგულ პრიორიტეტებად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებები:
• ძლიერი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული რეგიონული და მუნიციპალური ხელისუფლების
ჩამოყალიბება;
• საბაზისო ინფრასტრუქტურის განვითარება და საზოგადოებრივი მომსახურებების გაუმჯობესება;
• მრეწველობის განვითარება;
• განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარება;
• ეკოლოგიურად სუფთა, უსაფრთხო და მდგრადი გარემოს განვითარება;
• სოფლის მეურნეობის განვითარება;
• სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების და პროდუქტიულობის გაზრდა;
• საბაზისო ინფრასტრუქტურის და მშენებლობის განვითარება;
• კომუნალური და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურებების მოწესრიგება;
• ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტების მომსახურების დონის ამაღლება;
• ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება;
• გარემოსდაცვითი საქმიანობის გაუმჯობესება;
კვლევის სანახავად გადადით ბმულზე: http://goo.gl/2jjmEU

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის
2015-2017 წლის სამოქმედო გეგმა
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში სტრატეგულ პრიორიტეტებად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებები:
• საჯარო ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება
• საბაზისო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
• ბუნებრივი რესურსებისა და მატერიალური აქტივების ეფექტიანი მართვა–გამოყენება
• სამრეწველო და ენერგო სექტორის განვითარება
• სოფლის მეურნეობის განვითარება
• მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება
• ტურიზმის ინდუსტრიის მრავალმხრივი განვითარება
• კომუნალური და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურების მოწესრიგება
• სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება
• განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის განვითარება
• ქმედითი გარემოსდაცვითი საქმიანობის განხორციელება
• მედიისა და სამოქალაქო სექტორის განვითარებისა და გენდერული უთანასწორობის შემცირების
უზრუნველყობა
კვლევის სანახავად გადადით ბმულზე:http://goo.gl/84RXBC

მცხეთა – მთიანეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის 2015-2017 წლის
სამოქმედო გეგმა
მცხეთა- მთიანეთში რეგიონში სტრატეგულ პრიორიტეტებად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებები:
• გარემოს დაცვა, მდგრადი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება;
• საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავება და ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარების ხელშეწყობა;
• სოფლის მეურნეობის განვითარება;
• განათლებისა და კულტურის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
• ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისათვის საჭირო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯებესება;
• სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესება;
• სოციალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება;
• რეგიონული და მუნიციპალური მართველობისა და თვითმმართველობის სრულყოფა;
კვლევის სანახავად გადადით ბმულზე:http://goo.gl/JBcEBf

ქვემო ქართლის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის 2015-2017
წლის სამოქმედო გეგმა
ქვემო ქართლის რეგიონში სტრატეგულ პრიორიტეტებად მიჩნეულია შემდეგი მიმართულებები:
• საჯარო ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება
• საბაზო ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის განვითარება
• სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა
• ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება
• კომუნალური და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურებების მოწესრიგება
• სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება
• განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარება
• ქმედითი გარემოსდაცვითი საქმიანობის განხორციელება
• მედისა და სამოქალაქო სექტორის განვითარების, გენდერული უთანასწორობის შემცირების, საზოგადაებრივ
და სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაციის უზრუნველყობა
კვლევის სანახავად გადადით ბმულზე: http://goo.gl/T6QLH