საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის – საქართველოს მთავრობის განკარგულება

439

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №223
2013 წლის 1 მარტი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის

1. მოწონებულ იქნეს თანდართული „საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის.“.
2. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უზრუნველყოს ზემოაღნიშნული სტრატეგიის ძირითადი პრინციპების გაცნობა ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და გაერთიანებებისთვის, სტრატეგიის საკითხებზე მათთან კონსულტაციებისა და სამუშაო შეხვედრების გამართვა.
3. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სტრატეგიის საკითხებზე ასევე უზრუნველყოს კონსულტაციებისა და სამუშაო შეხვედრების გამართვა საქართველოს სამინისტროებთან.
4. ეთხოვოს კონსულტაციებში მონაწილეობის მიღება საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებს.
პრემიერ-მინისტრი                                                                                                                                                                                                                                       ბ. ივანიშვილი

იხილეთ სტრატეგია სრულად

იხილეთ პრეზენტაცია