სად განხორციელდება მუნიციპალური თვითმმართველობა?

516
რეფორმის შედეგად მოხდება მუნიციპალური თვითმმართველობის ტერიტორიული ოპტიმიზაცია, რომლის  შესაბამისადაც  დასახლებები  ან დასახლებათა ერთობლიობები ჩამოყალიბდება როგორც  თვითმმართველი ერთეულები : ·   თვითმმართველი   ქალაქები ·    თვითმმართველი   თემები გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა

Did this answer your question?