რა უფლებამოსილებებს განახორციელებს სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა?

500
სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა განახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს: ·    მის საკუთრებაში ან  სარგებლობაში არსებული ქონების მართვას; ·    მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის და ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობას; ·    სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას; ·  "სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის"  ფარგლებში  და  სხვა პროგრამებით  სოფლებში  განსახორციელებელი  პრიორიტეტული  ინფრასტრუქტურული პროექტების    შერჩევას    და    შემდგომ   მონიტორინგს; მიმდინარე რეფორმირების   პროცესში   თვითმმართველი   თემების   ტერიტორიული   ოპტიმიზაციის პროცესში   საქართველოს   მთავრობისთვის   იგი   იქნება   ადგილობრივ   მოსახლეობასთან კონსულტირების  ძირითადი  რგოლი. მომავალში აზოგადოებრივი  თვითმმართველობის  ორგანოები ჩაანაცვლებენ დღეს მოქმედი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიულ რწმუნებულებს.

Did this answer your question?