რა კრიტერიუმების და პრინციპების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ორგანიზება?

511
კანონით  დადგინდება  მუნიციპალური  თვითმმართველობის ტერიტორიული  ორგანიზების  დემოგრაფიული,  გეოგრაფიული,  ინფრასტრუქტურული, ეკონომიკური,   სოციალური , ისტორიული  და   კულტურული   ჩარჩო-კრიტერიუმები   და   პრინციპები. თვითმმართველი ერთეულების ფორმირება ადგილობრივი  სპეციფიკის,  დადგენილი   ჩარჩო-კრიტერიუმებისა   და   პრინციპების საფუძველზე,   განხორციელდება   სოფლების   საზოგადოებრივ  თვითმმართველობასთან  შეთანხმების   გზით;

Did this answer your question?