რა არის რეფორმის ძირითადი მიმართულებები?

1041
სრულყოფილი და ეფექტური თვითმმართველობის განსახორციელებლად მოხდება: 1.       საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირება თითოეულ დასახლებაში; 2.       მუნიციპალური თვითმმართველობის ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება; 3.       სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება; 4.       სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; 5.       რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსული უზრუნველყოფა.

Did this answer your question?