ექნება თუ არა სოფელს საკუთარი ქონება და ფინანსები ?

483
საზოგადოებრივ თვითმმართველობას არ ექნება დამოუკიდებელი ბიუჯეტი. მას ექნება ხარჯთაღრიცხვა. მის შემოსავლებს შეიძლება შეადგენდეს : შემოწირულობები, გრანტები და სხვა. აგრეთვე, შესაძლებელია , მას გადაეცეს მუნიციპალიტეტის მიერ  დელეგირებული ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო ფულადი სახსრები, ასევე შესაბამისი მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილი იქნება დასახლების   საზოგადოებრივ   თვითმმართველობას   სარგებლობის   უფლებით   გადასცეს ცალკეული ქონება, მიწა და ბუნებრივი რესურსები.

Did this answer your question?