რა წესით და ვადით აირჩევა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო?

210

რა წესით და ვადით აირჩევა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო?

 თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანო –  არჩეულ იქნება პირდაპირი, საყოველთაო, თანასწორი და ფარული   კენჭისყრით,   პერსონალური   პროპორციული   ერთადერთი   გადასაცემი   ხმის სისტემით,   2   წლის   ვადით.