რას ითვალისწინებს რეფორმა?

რას ითვალისწინებს რეფორმა? რეფორმის ამოსავალი პრინციპია მოქალაქეების მაქსიმალური გააქტიურება და უშუალო ჩართულობა მართვის პროცესში. დაგეგმილი რეფორმების შედეგად თითოეულ (more…)

მეტის წაკითხვა

სად და როგორ უნდა დარეგისტრირდეს სოფელი საზოგადოებრივ თვითმმართველობად?

სად და როგორ უნდა დარეგისტრირდეს სოფელი საზოგადოებრივ თვითმმართველობად? სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა უნდა დარეგისტრირდეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში. საზოგადოებრივი თვითმმართველი ერთეულის სარეგისტრაციო მონაცემებია: ა) საზოგადოებრივი თვითმმართველი ერთეულის დასახელება; ბ) საზოგადოებრივი თვითმმართველი ერთეულის დებულება; გ) საზოგადოებრივ თვითმმართველ ერთეულში შემავალი დასახლება ან დასახლებები; დ) საზოგადოებრივი თვითმმართველი ერთეულის რეგისტრაციის თარიღი და რეგისტრაციის საიდენტიფიკაციო კოდი; ე) საზოგადოებრივი თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული საზღვრები

მეტის წაკითხვა

რა იურიდიული სტატუსი ექნება სოფლის საზოგადოებრივ თვითმმართველობას?

რა იურიდიული სტატუსი ექნება სოფლის საზოგადოებრივ თვითმმართველობას? სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –  რომელსაც ექნება ადმინისტრაციული საზღვრები, საკუთარი ქონება და შემოსავლები.

მეტის წაკითხვა

რა არის სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა?

რა არის სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა? სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა არის სოფლის მოსახლეობის უფლება და შესაძლებლობა საერთო კრების მეშვეობით (more…)

მეტის წაკითხვა

ექნება თუ არა სოფელს საკუთარი ქონება და ფინანსები ?

ექნება თუ არა სოფელს საკუთარი ქონება და ფინანსები ? საზოგადოებრივ თვითმმართველობას არ ექნება დამოუკიდებელი ბიუჯეტი. მას ექნება ხარჯთაღრიცხვა. მის შემოსავლებს შეიძლება შეადგენდეს : შემოწირულობები, გრანტები და სხვა. აგრეთვე, შესაძლებელია , მას გადაეცეს მუნიციპალიტეტის მიერ  დელეგირებული ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო ფულადი სახსრები, ასევე შესაბამისი მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილი იქნება დასახლების   საზოგადოებრივ   თვითმმართველობას   სარგებლობის   უფლებით   გადასცეს ცალკეული ქონება, მიწა და

მეტის წაკითხვა

რა უფლებამოსილებებს განახორციელებს სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა?

რა უფლებამოსილებებს განახორციელებს სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა? სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა განახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს: ·    მის საკუთრებაში ან  სარგებლობაში არსებული ქონების მართვას; (more…)

მეტის წაკითხვა

სად განხორციელდება მუნიციპალური თვითმმართველობა?

სად განხორციელდება მუნიციპალური თვითმმართველობა? რეფორმის შედეგად მოხდება მუნიციპალური თვითმმართველობის ტერიტორიული ოპტიმიზაცია, რომლის  შესაბამისადაც  დასახლებები  ან დასახლებათა ერთობლიობები ჩამოყალიბდება როგორც  თვითმმართველი ერთეულები : ·   თვითმმართველი   ქალაქები ·    თვითმმართველი   თემები გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა

მეტის წაკითხვა

რა კრიტერიუმების და პრინციპების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ორგანიზება?

რა კრიტერიუმების და პრინციპების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ორგანიზება? კანონით  დადგინდება  მუნიციპალური  თვითმმართველობის ტერიტორიული  ორგანიზების  დემოგრაფიული,  გეოგრაფიული,  ინფრასტრუქტურული, ეკონომიკური,   სოციალური , ისტორიული  და   კულტურული   ჩარჩო-კრიტერიუმები   და   პრინციპები. თვითმმართველი ერთეულების ფორმირება ადგილობრივი  სპეციფიკის,  დადგენილი   ჩარჩო-კრიტერიუმებისა   და   პრინციპების საფუძველზე,   განხორციელდება   სოფლების   საზოგადოებრივ  თვითმმართველობასთან  შეთანხმების   გზით;

მეტის წაკითხვა

რა წესით და ვადით აირჩევა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო?

რა წესით და ვადით აირჩევა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო?  თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანო –  არჩეულ იქნება პირდაპირი, საყოველთაო, თანასწორი და ფარული   კენჭისყრით,   პერსონალური   პროპორციული   ერთადერთი   გადასაცემი   ხმის სისტემით,   2   წლის   ვადით.

მეტის წაკითხვა

რა წესით აირჩევიან გამგებლები? მერები ?

რა წესით აირჩევიან გამგებლები? მერები ? თვითმმართველი   ერთეულის   აღმასრულებელ   ორგანოთა ხელმძღვანელები  (გამგებელი  სოფელში/თემში  და  მერი  –  ქალაქში)    არჩეულ  იქნებიან პირდაპირი წესით, 2 წლის ვადით

მეტის წაკითხვა

სად განხორციელდება მეორე დონის თვითმმართველობა ?

სად განხორციელდება მეორე დონის თვითმმართველობა ? დღეს არსებული სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების სამოქმედო გეოგრაფიული არეალების მიხედვით, კანონით განისაზღვრება სამხარეო ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულების ფორმირება. სამხარეო ხელისუფლების დონეზე დაინერგება სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი ელემენტები, რაც გულისხმობს მხარეების დონეზე წარმომადგენლობითი ორგანოს შექმნას, ცალკეული ექსკლუზიური უფლებამოსილებების მინიჭებას და დამოუკიდებლ ბიუჯეტს.

მეტის წაკითხვა

რა უფლებამოსილებები ექნება მეორე დონის თვითმმართველობას?

რა უფლებამოსილებები ექნება მეორე დონის თვითმმართველობას? კანონმდებლობით განისაზღვრება მხარის ხელისუფლების ორგანოების ექსკლუზიური უფლებამოსილებები. მხარეებს ექსკლუზიური უფლებამოსილებების სახით გადაეცემა შიდა რეგიონული ინფრასტრუქტურის ის ნაწილები, რომლებიც თავისი გეოგრაფიული მახასიათებლებით, ეკონომიკური მასშტაბით და/ან მართვის და სერვისის მიწოდების სპეციფიკით ვერ განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და ამასთან, ამ უფლებამოსილებათა ცენტრალიზებულად განხორციელება არაეფექტიანია. აღნიშნულში ძირითადად შევა შედარებით მსხვილი ეკონომიკური და სოციალური

მეტის წაკითხვა

როგორ აირჩევა მეორე დონის თვითმმართველობის წარმომადგენობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება?

როგორ აირჩევა მეორე დონის თვითმმართველობის წარმომადგენობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება? სამხარეო წარმომადგენლობითი ორგანოს ფორმირება მოხდება მხარეში შემავალიმუნიციპალური თვითმმართველი ერთეულების საკრებულოების წარმომადგენლებისგან. გათვალისწინებული იქნება სამხარეო საბჭოში ოპოზიციური სუბიექტების და უპარტიო წარმომადგენლების წარმომადგენლობის ასახვა. მხარის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი იქნება მხარის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სამ კანდიდატს შეარჩევს სამხარეო საბჭო და წარუდგენს საქართველოს მთავრობას, რომელთაგანაც საქართველოს მთავრობა შეარჩევს და

მეტის წაკითხვა

როგორი იქნება თვითმმართველობის სისტემა დედაქალაქში?

როგორი იქნება თვითმმართველობის სისტემა დედაქალაქში? დედაქალაქს ექნება განსაკუთრებული სტატუსი, რომელშიც კონცენტრირებული იქნება როგორც მუნიციპალური თვითმმართველობის, ასევე სამხარეო თვითმმართველობის ფუნქციები. დედაქალაქი – თბილისი დაიყოფა მუნიციპალიტეტებად/უბნებად. თბილისის წარმომადგენლობითი ორგანო – ქალაქის საბჭო და მუნიციპალიტეტის (უბნის) საკრებულოები. თბილისის თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოები იქნებიან თბილისის მერია და მუნიციპალიტეტების (უბნების) გამგეობები. მერი აირჩევა პირდაპირი, საყოველთაო, თანასწორი და ფარული კენჭისყრით, საკრებულოს უფლებამოსილების

მეტის წაკითხვა