ცვლილებები “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში”

460

ცვლილებები ეხება 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანებას; გამგებლებისა და გამგეობებისთვის სახელის შეცვლას და მათთვის მერის და, შესაბამისად, მერიის დარქმევას; მერის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდგომ პროცედურებს; საკონსულტაციო საბჭოების ფუნქციონირებას; შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი თანამშრომლების 10%-იანი ზღვრის 2017 წლის 31 დეკემბრამდე შეჩერებას და ა.შ.

ცვლილებები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში