რა იურიდიული სტატუსი ექნება სოფლის საზოგადოებრივ თვითმმართველობას?

440
სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  რომელსაც ექნება ადმინისტრაციული საზღვრები, საკუთარი ქონება და შემოსავლები.

Did this answer your question?