რა იურიდიული სტატუსი ექნება სოფლის საზოგადოებრივ თვითმმართველობას?

365
სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  რომელსაც ექნება ადმინისტრაციული საზღვრები, საკუთარი ქონება და შემოსავლები.

Did this answer your question?