რა არის სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა?

558
სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა არის სოფლის მოსახლეობის უფლება და შესაძლებლობა საერთო კრების მეშვეობით მართოს საერთო ქონება და ქმედითი მონაწილეობა მიიღოს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში სოფლის საზოგადოებრივმა თვითმმართველობამ უნდა უზრუნველყოს სოფლის შენარჩუნება-განვითარების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისა და საზოგადოების მართვაში (გადაწყვეტილების მიღების პროცესში) ჩართულობა.

Did this answer your question?