კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

366

იხილეთ დოკუმენტი: კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის