კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

443

იხილეთ დოკუმენტი: კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის