№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

42

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი