№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

157

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი