რა უფლებამოსილებებს განახორციელებს სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა?

210

რა უფლებამოსილებებს განახორციელებს სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა?

სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა განახორციელებს შემდეგ უფლებამოსილებებს: ·    მის საკუთრებაში ან  სარგებლობაში არსებული ქონების მართვას; ·    მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის და ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობას; ·    სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას; ·  "სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის"  ფარგლებში  და  სხვა პროგრამებით  სოფლებში  განსახორციელებელი  პრიორიტეტული  ინფრასტრუქტურული პროექტების    შერჩევას    და    შემდგომ   მონიტორინგს; მიმდინარე რეფორმირების   პროცესში   თვითმმართველი   თემების   ტერიტორიული   ოპტიმიზაციის პროცესში   საქართველოს   მთავრობისთვის   იგი   იქნება   ადგილობრივ   მოსახლეობასთან კონსულტირების  ძირითადი  რგოლი. მომავალში აზოგადოებრივი  თვითმმართველობის  ორგანოები ჩაანაცვლებენ დღეს მოქმედი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიულ რწმუნებულებს.