რა იურიდიული სტატუსი ექნება სოფლის საზოგადოებრივ თვითმმართველობას?

225

რა იურიდიული სტატუსი ექნება სოფლის საზოგადოებრივ თვითმმართველობას?

სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  რომელსაც ექნება ადმინისტრაციული საზღვრები, საკუთარი ქონება და შემოსავლები.